085-9022061 info@creditcollect.nl

 

Dienstverleners of leveranciers maken soms afspraken met hun afnemers, zonder er zeker van te zijn dat hun facturen (op tijd) worden betaald. Dat kan leiden tot een insolventierisico, waarbij het gevaar bestaat dat vorderingen onbetaald blijven bij een faillissement van de afnemer. En dat terwijl het insolventierisico relatief eenvoudig te beperken is. 5 tips die u hierbij kunnen helpen.

1. Vooraf betalen/betaling van een voorschot

De simpelste manier om het risico op onbetaalde facturen te beperken is door al te vragen om betalingen voordat goederen of diensten zijn geleverd.

Misschien klinkt deze tip voor u in eerste instantie ongebruikelijk en lijkt het alsof u de afnemer per definitie niet vertrouwd. Toch gebeurt het vooraf betalen van bestellingen steeds vaker. Bovendien kan het verleggen van het insolventierisico goed in onderhandelingen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het bedingen van een hogere vergoeding.

Daarnaast kunt u werken met voorschotten, wat vooral gebruikelijk is in de dienstensector. Dit betekent dat de opdrachtgever een bedrag betaalt vóórdat de dienstverlener begint met zijn werkzaamheden. Op die manier loopt de dienstverlener niet het risico dat facturen onbetaald blijven. Hij mag immers zijn facturen verrekenen met het betaalde voorschot en een overschot wordt terugbetaald. Vanzelfsprekend is wel van belang dat het voorschot hoger is dan de openstaande facturen.

2. Zorg voor een korte betalingstermijn/termijnbetalingen

In sommige gevallen is het als ondernemer onvermijdelijk om een insolventierisico te lopen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de afnemer tijd geeft om openstaande facturen in termijn te betalen. Hierbij kunt u wel het risico beperken, bijvoorbeeld door de periode tussen levering (van de diensten en/of goederen) en betaling zo kort mogelijk te houden.

U kunt het insolventierisico ook beperken door te werken met termijnbetalingen – vooral in de bouw is dit gebruikelijk. Met termijnbetalingen creëert u een vertrouwensband tussen u en uw afnemer. Maar hierbij loopt u wél het risico dat facturen onbetaald blijven: de afnemer kan failliet gaan voordat alle termijnen zijn betaald. Daarom is het aan te raden om risico’s af te dekken aan de hand van zekerheidsrechten (zie tip 4).

3. Laat de afnemer betalen zodra hij zijn goederen heeft ontvangen

Niet iedere afnemer of leverancier is bereid om insolventierisico te lopen. Daarom kan ook worden teruggevallen op het aloude principe van “gelijk oversteken”, waarbij de afnemer dus betaalt zodra hij de geleverde goederen in ontvangst heeft genomen. Hierdoor weet de leverancier direct dat hij gegarandeerd de betaling (op tijd) ontvangt, waardoor hij geen risico loopt wanneer de afnemer failliet gaat; de afnemer op zijn beurt weet dat er daadwerkelijk geleverd wordt.

“Gelijk oversteken” is met name mogelijk bij levering van goederen. Levering van diensten leent zich hier vanzelfsprekend moeilijker voor.

4. Dek risico’s af door uzelf zekerheden te verschaffen

Zekerheidsrechten verschaffen de schuldeiser (de leverancier of dienstverlener) garantie voor voldoening van diens vordering op de schuldenaar (de afnemer). De bedoeling van zekerheid is dat de openstaande vordering (grotendeels) betaald wordt, ook als de afnemer failliet is gegaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie. In dat geval betaalt de bank de openstaande facturen van de schuldeiser als de afnemer failliet gaat.

Een andere vorm van zekerheid is het eigendomsvoorbehoud. De leverancier blijft in dat geval eigenaar van de door hem geleverde goederen, totdat zijn vorderingen betaald zijn. Andere voorbeelden van zekerheden zijn (onder andere) borgtochten, hoofdelijkheden, concerngaranties, documentair krediet, pandrechten en hypotheekrechten. Welke vorm de meest geschikte is, hangt van de situatie af.

5. Beroep u op bestuurdersaansprakelijkheid

Wat als de afnemer al failliet is en er geen zekerheden gevestigd zijn? Zelfs dan zijn er nog mogelijkheden om de vordering betaald te krijgen. Onder omstandigheden is namelijk de bestuurder van een gefailleerde vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde vorderingen ten aanzien van de schuldeiser.

Let wel, bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen in specifieke situaties. Het geldt bijvoorbeeld als de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet zou betalen.

Bij elke factuur dient u weloverwogen beslissingen te nemen. Waarbij u goed kijkt naar uw klant. Is hij een trouwe betaler en is het dus aannemelijk dat ook deze factuur betaald wordt? Welke afspraken passen vanuit commercieel oogpunt het beste bij u? Kijk bij het maken van de beslissingen ook zeker naar uw eigen financiële situatie. Kan ik het risico wel of niet nemen?

Heeft u vragen? https://creditcollect.nl/contact/

WhatsApp Hallo, ik ben geen "robot" dus stuur me gerust een bericht. :)